070-3907149
directie@hetprisma.nl
 

Voortgezet onderwijs (VO)

Op onderstaande pagina vindt u informatie met betrekking tot de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

 

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

 

Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond omtrent het voortgezet onderwijs gehouden. Deze is hier terug te kijken. 

Schooladvies en doorstroomtoets

Het schooladvies van de basisschool wordt in januari van het lopende schooljaar vastgesteld en met u besproken. Alle leerlingen maken in februari in groep 8 een verplichte doorstroomtoets: de IEP-doorstroomtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven. De uitslag hiervan volgt in maart.

 

Doet uw kind het beduidend beter op de doorstroomtoets dan verwacht, dan heroverwegen wij het advies. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar ‘beneden’ is dus niet aan de orde.

Het schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken.

 

Totstandkoming schooladvies

In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Behalve de toetsen van IEP nemen wij ook methodegebonden toetsen af. De uitslagen van deze toetsen worden altijd op de rapportbesprekingen met u besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind. 

 

In groep 8 wordt jaarlijks in oktober de NIO-toets afgenomen. Deze toets geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten op dat moment van de leerlingen en genereert een niveau-indicatie. De leerkrachten van groep 8, 7 en de IB-er bespreken alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen schooladvies. Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie, concentratie en huiswerk.

 

Ondersteuning bij de oriëntatie op het VO (voortgezet onderwijs)

U ontvangt in februari van groep 7 een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunt oriënteren op een passende vo-school. In groep 8 krijgt u een scholenlijst. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen VO-scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. 

 

De Haagse Scholenwijzer is de aangewezen plek voor ouders om uw zoektocht in het VO te starten. De site biedt een compleet overzicht van alle vo-scholen in de BOVO-regio. U kunt hier scholen zoeken op postcode, niveau en andere specifieke kenmerken. Op de site is ook een overzicht van alle open dagen in de regio te vinden.

 

Onderwijskundig rapport 

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen.

 

Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs 

Als uw kind in groep 8 zit, zal u in december/januari een uitnodiging krijgen voor de applicatie van ‘ouderrol’. Dit is een samenwerking met BOVO waarmee u uw kind in maart kan aanmelden op de VO school. Tijdens de adviesgesprekken in groep 8 (gevoerd in januari) bespreken we met u het dossier (OKR) van uw kind. Vervolgens kunt u zich in maart aanmelden via de ‘ouderrol’-omgeving, hierin staat dan de voorkeurslijst, welke u dient in te vullen. Wij adviseren u bij praktijkonderwijs en vmbo minimaal 4, bij havo minimaal 6 en bij vwo minimaal 8 scholen op de voorkeurslijst te zetten. Dit vergroot de kansen op een plek in de eerste ronde. Het is geen plaatsingsgarantie. U wordt dan aangemeld op de school van uw eerste voorkeur. Het kan voorkomen dat de school waarop u uw kind aanmeldt u nog uitnodigt om een aparte inschrijfverklaring te komen tekenen. Dit gaat buiten ons en BOVO om. 

In de eerste periode van het schooljaar informeren we u, tijdens de informatieavond over het VO, over de manier waarop de aanmelding geregeld is en wat u daarbij moet doen. 

 

 

Beschrijving aanmelden ouderrol en aanmeldprocedure